POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 /46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/ 2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, VIL.LA PILATES SLU (d’ara endavant, El Titular) garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb allò que s’ha disposat al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Quines dades personals tractem i d’on provenen?

En ocasió de la seva relació amb nosaltres es poden tractar les categories de dades personals següents:
• Dades identificatives, de contacte de clients.
• Dades relatives a la salut del client
• Característiques personals, circumstàncies socials o sociosanitàries
• Dades transaccionals (pagaments, ingressos, transferències, càrrecs)
•En el cas del qüestionari de contacte des de la nostra pàgina web els descrits en aquest formulari exclusivament.


Responsable del tractament: Qui som?

Denominació: VIL.LA PILATES SLU
CIF: B09783010
Adreça: C. Osi, 14 Local 3, 08034, Barcelona Telèfon: 627915129
Correu electrònic: info@lavilapilates.com /info@lavilapilates.com

Finalitat del tractament: Per a què farem servir les vostres dades?

1. Prestació de serveis: Les vostres dades personals són tractades per tal de prestar-vos els serveis que necessiteu, així com per gestionar adequadament els serveis prestats i d’administració del centre necessaris per a aquesta, per exemple:

  • Recordar-li les cites;

  • Atendre qualsevol comunicació amb centres o professionals sanitaris reportada pel pacient;

  • Gestionar qualsevol incidència o reclamació interposada per l’usuari i/o pacient;

  • Realitzar enquestes amb l’objectiu de conèixer la vostra opinió sobre l’atenció rebuda i que seran utilitzades únicament per millorar i desenvolupar els nostres serveis i de gestió;

2. Atenció de sol·licituds d’informació de qualsevol índole fins i tot comercial, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc.: en aquests casos es tractaran les dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud.
3. Compliment d’obligacions legals: pot resultar necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.
4. Formalització i execució del contracte: les dades personals del pacient són tractades amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el client.
5. Videovigilància: Determinats establiments compten amb un sistema de videovigilància a través del qual es recullen imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d’aquestes dades té una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.
6. Enviament de comunicacions comercials.
7. La recepció del vostre Currículum Vitae a través de l’enviament d’un correu electrònic, així com de les dades personals que si escau es generin com a conseqüència de la participació en processos de selecció, amb la finalitat d’analitzar el vostre perfil professional i de possibilitar- lo la participació en els processos de selecció de personal organitzats a la vista dels llocs vacants o de nova creació que s’originin periòdicament, així com tramitar-ne l’eventual incorporació a la plantilla.

Les dades recollides seran tractades per a les finalitats especificades i en cap cas de manera incompatible amb aquests fins. Us recordem que el tractament amb finalitats de recerca científica o estadístiques no es consideren incompatibles amb la finalitat inicial.

En tot cas, tractem les vostres dades per atendre’l sempre amb el mateix nivell de qualitat, amb independència del canal que utilitzeu per comunicar-vos amb nosaltres (centre sanitari, pàgina web del centre, ja sigui de forma presencial, telefònica o telemàtica).

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les vostres dades?

•Prestació de serveis: Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on la persona interessada és part; consentiment de la persona interessada; interessos legítims del Responsable; protegir interessos de la persona

• Atenció de sol·licituds: Consentiment de la persona interessada i/o interessos legítims del Responsable
• Compliment d’obligacions legals: Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al Responsable
• Formalització i execució del contracte: Execució d’un contracte on la persona interessada és part
•Videovigilància: Interessos legítims
• Enviament de comunicacions comercials: Consentiment de la persona interessada

Destinataris: Amb qui compartim les vostres dades?

Per garantir una prestació adequada del servei, és necessari que determinats proveïdors de serveis i/ o entitats tractin dades per compte del responsable i com a encarregats del tractament les seves dades personals. Aquestes entitats poden ser, per exemple, prestadors de serveis mèdics, de diagnòstic, anàlisis clíniques, d’auditoria, de seguretat física, d’arxiu o digitalització d’informació, destrucció de documentació, assessoria jurídica, gestoria, serveis informàtics, etc.
 

Conservació: Quant de temps mantindrem les teves dades?

Amb caràcter general només se’n conservaran les dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Les dades personals proporcionades, així com les derivades dels serveis prestats, es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent criteris mèdics i legals), i com a mínim, deu anys comptats des de la data d’alta de cada procés assistencial, llevat que la normativa autonòmica i/o especifica estableixi un termini mínim de conservació diferent de l’indicat, cas en què s’atendrà al que disposa la normativa aplicable. Superat el període mínim esmentat, i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, el responsable mantindrà les seves dades degudament bloquejades, durant el termini dels terminis corresponents a la prescripció legal.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d’obligacions legals es conservaran durant el temps establert a la legislació aplicable.

Les dades demanades per a la formalització i execució del contracte seran conservades durant el termini en què duri la relació contractual, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, com a mínim cinc anys.

Les imatges captades a través dels sistemes de videovigilància es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, llevat que el responsable del tractament en tingui coneixement d’algun fet que pogués ser rellevant per a una actuació judicial posterior.